BAR CAFE PHÒNG TRÀ THẦN THOẠI

Địa điểm: 176 Điện Biên Phủ, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh