BÊNH VIÊN ĐA KHOA CÙ LAO MINH

Địa điểm: Cù Lao, Huyện Mõ Cày Bắc, Thành phố Bến Tre